1921 overtok bestefar til Heidi Fosshein Årdal eit område av farsgarden og bestemte seg for å skape eit bygdemuseum med gamle hus og bruksgjenstandar hovudsakleg frå Jølster. Det skulle også vere ein stad der familie og vener alltid skulle vere velkomne. I 1965 stod det 11 hus på eIigedomen. Til saman var det samla om lag 1200 gjenstandar.

Eivind Fossheim d.y., tok arven vidare. Han tok vare på husa, kjøpte Låven av Eldgrim Fossheim, og opna Jølstramuseet for folket i 1987.
Naturhagen har vore, og er, ein viktig del av han si interesse. Saman med det rike fuglelivet skapar dette ein unik oase i sentrum av Vassenden. Seinare har han, saman med Anna Marie, utvikla kunstgalleri på låven og Norsk fiskesenter

Heidi og Frode overtok Jølstramuseet i 2006. Gjennom dei siste åra har dei lagt til rette for selskap og ulike arrangement. Dei opna kunstkafè i samband med sommarutstillinga i 2014. Deira ynskje er å skape eit levande tun gjennom heile året, for familie,vener, lokalbefolkninga og turistane.Anten du vel å besøke dei i opningstida eller ynskjer eit lukka lag med ein eigen selskapsmeny, koldtbord eller enklare retter, vil dei gjere sitt ytterste for at du som gjest skal ha ei god oppleving.Dei har  ein personleg og uformell stil men ynskjer også at du som gjest skal oppleve kvalitet på både vertskap, omgjevnadane, tilsette og måltidet.I samarbeid med kokk Kim Andre Aase har dei komponert fleire spennande menyar som dei kan tilby deg og dine gjester. Filosofien er å gjere nytte av lokale råvarer i kombinasjon med spennande smakssamansetningar for å skape ei minnerik matoppleving for gjestene.I opningstidene har dei skjenkeløyve for øl og vin, og alle rettigheiter for lukka lag.

Jølstramuseet ligg på Vassenden rett over for Jølvassbu på andre sida av elva.

EIKAASGALLERIET

 

Galleriet vart skipa i 1994 og konsolidert med Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2004. Det gamle meieriet på Ålhus vart kjøpt og bygd om til eit moderne kunstgalleri, etter teikningar av arkitekt Arild Waage, for å ta imot kunstsamlinga Ludvig Eikaas gav kommunen. Galleriet ligg på Ålhus langs E39, ved Jølstravatnet, med eiga badestrand og tilgjenge for rullestolbrukarar. Sal av grafikk, kort, bøker og anna. Kafé med enkel servering inne og ute.

Samlinga vart donert til Jølster kommune av Ludvig Eikaas. Den omfattar no over 850 verk i ulike teknikkar; grafikk, maleri, skulptur, trykkplater, collage, readymade mm

 

 

 

SUNNFJORD MUSEUM

Sunnfjord Museum er ein avdeling av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og regionmuseum for alle kommunane i indre Sunnfjord. 

Sunnfjord Museum vart, som mange andre av dei norske folkemusea, skipa på byrjinga av 1900-talet. Nasjonsbygginga etter unionstida var nok ei viktig drivkraft i dette arbeidet.

Sunnfjord Sogelag som eig museet vart skipa i 1910, men museet vart ikkje opna før i 1926. Første museumsstaden var i Førde sentrum. Staden var ikkje godt eigna, og alt i 1950-51 vart museet flytta til Movika, der det sidan har lege. Dåverande formann i Museumsforbundet, Robert Kloster, som held talen på nyopninga sa mellom anna

"...jeg har sett mange museumsområder gjennem årene, men sjelden har jeg sett noe så vakkert og selvfølgelig som Movika".

Movika er ein gamal husmannsplass, og i tillegg til dei tilflytta husa, har vi også tatt vare på dei gamle plasshusa.

 ragnarragnar
Foto: Ragnar H. Albertsen

Det var berre 3 antikvariske hus som vart flytta frå Førde til Movika. På 1950- og 1960-talet kom det mange nye hus til, og friluftsmuseet slik ein kjenner det i dag, byrja å ta form. I 1975 kom den statlege tilskottsordninga for halvoffentlege museum, noko som totalt endra arbeidstilhøva for musea her i landet. Sunnfjord Museum kom også med på denne ordninga, og i 1978 kunne museet for første gong tilsette eigen styrar ved museet. Samtidig fekk ein realisert planane for eit eldfast kontor- og utstillingsbygg og seinare eit eige verkstadbygg.

Sunnfjord Museum er i dag eit moderne museum der ein kan ivareta dei fleste museumsfaglege oppgåver.